Vedtægter

§1 – Foreningens navn og formål 

Klubbens navn er Espergærde Table Tennis Club, forkortet ETTC. Klubben er stiftet 1/1 2020 og dens hjemsted er Espergærde, Helsingør Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og udvikle færdighed i bordtennis. 

§2 – Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

ETTC ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 6 personer valgt af generalforsamlingen. Valgene er gældende for 2 år. I lige år vælges formand og 1-2 medlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse). Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. Bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdet mellem bestyrelsens medlemmer og kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver. Bestyrelsen kan indtil næste generalforsamling supplere sig selv, hvis et medlem udtræder. 

Formanden fordeler de nødvendige administrationshverv og han/hun sammenkalder til bestyrelsesmøder så ofte det er nødvendigt – eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder forhandlingerne ved møderne og kan om fornødent træffe en foreløbig afgørelse. 

Kassereren varetager klubbens regnskab, fører medlemsliste og ordner de nødvendige ind- og udbetalinger, herunder opkrævning af kontingent. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. 

Sekretæren indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 2 dages varsel og til generalforsamling efter generelle regler herom. Sekretæren fører referat over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og sørger for vedligeholdelse af klubbens arkiv. Referat skal foreligge senest 1 uge efter mødets afholdelse. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt. 

Alle afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmetallet lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen afgør alle spørgsmål vedrørende den daglige ledelse, passer overholdelse af spil og ordensregler på banerne, ordner sammensætning af hold og fordeler træningstider i samarbejde med trænerne. 

§3 – Betingelser for medlemskab. 

Alle der støtter klubbens formål kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt på indmeldelsesblanket til kasserer og indmeldelse gælder fra tidspunktet for betaling af kontingent til klubben. 

Indmeldelse er bindende for mindst en kontingentperiode. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til en kontingentperiodes udløb. 

Medlemsgruppen er primært Ungdom, men såfremt rammerne er til stede ønsker vi også at dække Seniorer og Motionister. 

Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der gennem lang tids virke har gjort sig fortjent til klubbens særlige udmærkelse, til æresmedlemmer. 

§4 – Kontingent. 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det pågældende regnskabsår. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, der står i kontingentrestance med 2 mdr. Og ikke trods påmindelse betaler det skyldige beløb, ekskluderes og optages ikke på ny, før restancen er betalt. Bestyrelsen kan bevilge enkelte medlemmer kontingentfrihed. 

§5 – Medlemspligter. 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og de regler, som er fastsat af de specialforbund, som klubben er medlem af. Medlemmerne er forpligtet til at følge bestyrelsens og trænerens anvisninger vedrørende klub- og træningsforhold. Medlemmerne er forpligtet til ved træning, konkurrence og på offentlige steder, når klubben repræsenteres at optræde sportsligt korrekt. Manglende overholdelse af medlemspligterne kan medføre eksklusion af klubben ved en bestyrelsesbeslutning. Et ekskluderet medlem kan kun optages igen, såfremt bestyrelsen med 2/3 majoritet måtte ønske det. 

§6 – Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når ¼ eller mindst 30 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring til bestyrelsen, vedlagt en motiveret fremstilling af forhandlingsmener. Bestyrelsen indvarsler til generalforsamlingen, der skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 

  • Valg af dirigent 
  • Fremlæggelse af årsberetning 
  • Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede regnskab 
  • Fastsættelse af medlemskontingent 
  • Indkomne forslag 
  • Valg til bestyrelse (jvf. §2) 
  • Valg af revisor 
  • Eventuelt 

Alle generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 12 dages varsel ved opslag i træningshallen samt på klubbens hjemmeside/Facebook side. 

Forslag fra medlemmer skal formuleres skriftligt og sendes til klubbens formand senest ugedagen før afholdelse af mødet. Alle generalforsamlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Ændringer til vedtægter kan kun foretages på generalforsamlinger. Til vedtagelse af almindelige forslag kræves over halvdelen af de afgivne stemmer, mens der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtage vedtægtsændringer, pantsætning, optagelse af lån og lignende transaktioner. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst et års mellemrum og kræver 5/6 af de afgivne stemmer på hver af generalforsamlingerne. Skriftlig afstemning foretages såfremt et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det – i modsat fald sker afstemning ved håndsoprækning. 

Stemmeret har alle der har været medlem i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance. Valgbarhed har stemmeberettigede, der er fyldt 15 år, dog kræver valgbarhed til formand eller kasserer at medlemmet er personlig myndigt. 

§7 – Klubbens økonomiske forhold. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og bestyrelsen kan ikke uden samtykke fra generalforsamlingen foretage køb og salg af fast ejendom, pantsætte klubbens inventar, optage lån eller foretage lignende transaktioner. Bestyrelsen er i alle forhold ansvarlig over for generalforsamlingen. Klubben er til enhver tid ejer af klubbens midler, såsom rekvisitter, bankindeståender og kontante beholdninger m.v. Bestyrelsen kan ikke ved købekontrakt, gavebreve eller lignende overdrage eller bortskænke klubbens midler eller dele deraf med bindende retsvirkning. Sådanne transaktioner kan alene foretages efter indhentet godkendelse fra klubbens generalforsamling. 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 

§8 – Klubbens opløsning. 

I tilfælde af klubbens ophævelse, jvf. §6, tager generalforsamlingen under iagttagelse af §8 bestemmelse om anvendelsen af klubbens midler, der i alle tilfælde skal anvendes til fremme af idrætten – særskilt bordtennissporten. 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 08/12/2019 med virkning fra 1.januar 2020.  

Formand                                  Bestyrelsesmedlem

Anja Bech Jensen                    Henrik Guldahl